16 اردیبهشت

مستند واقعی پارکور در تهران با تمام زوایای ورزش پارکور آشنا شوید.

16 اردیبهشت

عبور از موانع در پارکور با این ویدیو جذاب از گروه پارکورسیتی

16 اردیبهشت

ویدیو فرار جذاب در پارکور از گروه پارکورسیتی

16 اردیبهشت

محمد بی پروا قرار خود را با دوستش فراموش کرده و بعد از تماس تلفنی…

14 اردیبهشت

عبور از موانع در پارکور با این ویدیو جذاب از گروه پارکورسیتی متشکل از محمد…

25 شهریور

این ویدیو در شبکه ورزش سیما یکی از از کارهای نمایشی برای نمایش در ساخت…